Sociálne siete

newsletter

newsletter


Chcete od nás dostávať novinky ? Nezabudnite sa zaregistrovať na odber nášho newslettra.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je pre riadne dodanie tovaru a vybavenie objednávky povinný oznámiť predávajúcemu svoje aktuálne údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.met-agro.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s nariadením EPaR EÚ č.2016/679 O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/es (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej iba ako "GDPR") a zákonom SR č.18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba ako "zákon č. 18/2018 Z. z.").

Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.met-agro.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.met-agro.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.met-agro.sk, aby predávajúci spracúval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu  titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. môže predávajúci ako prevádzkovateľ informačných systémov spracúvania osobných údajov v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Osobné údaje kupujúceho bude predávajúci ďalej spracúvať bez predošlého súhlasu kupujúceho pre potreby splnenia si zákonných povinností (spracovanie účtovných dokladov).

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v súlade so zákonom 18/2018 Z. z., aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúce sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracúval ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na účel

Právny základ

Personalistika a mzdy

Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Spracovania účtovných dokladov a daní

Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Plnenie zákonných povinností

Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a úloh vo verejnom záujme  (čl 6 odst. 1 písm. e) GDPR)

Ochrana verejného poriadku

Oprávnený záujem  (čl 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Zabezpečenie Informačnej bezpečnosti

Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Zmluvné vzťahy s fyzickými osobami

Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Vybavovanie sťažností

Plnenie zákonných povinností (čl 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

Marketingové účely

Súhlas dotknutej osoby (čl. 4 ods. 11 GDPR)

Štatistické účely

Článok 89 GDPR

Archivácia

Článok 89 GDPR a Zákon o archívoch a registratúrach

Kontrolné mechanizmy

Oprávnený záujem  (čl 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Práva kupujúceho

Kupujúci má

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
 • právo namietať proti spracúvaniu,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 • právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov
 • právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie:
 1. účel spracúvania
 2. kategórie dotknutých osobných údajov
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie
 4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
 5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj

Žiadosti o poskytnutie osobných údajov, odvolania súhlasov so spracúvaním osobných údajov a žiadosti o výmaz osobných údajov je možné podávať v prevádzke MET - AGRO, Hraničná ulica 547/3, 922 10 Trebatice, v pracovné dni od 9.00 do 15.00 hod. Formuláre ku žiadostiam a odvolaniam je možné vyzdvihnúť u prevádzkovateľa. Vypísané formuláre posielajte poštou na adresu MET - AGRO, Hraničná ulica 547/3, 922 10 Trebatice, alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: info@met-agro.sk.

Kontaktné osoby pre poskytovanie informácií v súvislosti s ochranou osobných údajov

Kontaktná osoba Funkcia E-mailový kontakt Telefonický kontakt
Michal Hruška prevádzkovateľ hruska@met-agro.sk  +421 33 7791 569

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa:

Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo, predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.

Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje kupujúceho prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 • TOPTRANS EU, a.s. Sídlo: Na Priehon 50, 949 01 Nitra IČO: 36 703 923 zapísaná v OR OS Nitra odd. Sa, Vložka č.10363/N (prepravca)
 • SOLTEC s.r.o., Vajanského 28, 921 01 Piešťany, IČO: 35 916 893, zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 24421/T (IT služby)
 • VGD SLOVAKIA s. r. o., Moskovská 13, Bratislava 811 08, IČO:36 254 339, Zapísaná v OR OS Bratislava I, Vložka číslo: 74698/B (vedenie účtovníctva)

Zásady používania súborov cookies

Pre účely poskytovania našich služieb využívajú naše stránky súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve našej webovej stránky. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho zariadenia. O tejto skutočnosti je návštevník webovej stránky upozornený pri každej návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje pokračovaním v prezeraní našej webovej stránky.

Súbory cookies pomáhajú napr.:

 • k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu,
 • pri zapamätávaní prihlasovacích údajov,
 • pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie.

Rozdelenie súborov cookies:

Podľa doby platnosti
Používame tzv.. „session cookies“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom zariadení iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookies“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení po dobu niekoľkých dní až mesiacov, prípadne pokiaľ ich ručne neodstránite.

Podľa účelu:

 • kľúčové (funkčné) cookies - bez nich nemôže náš elektronický obchod správne fungovať. Nemohol by sa uložiť obsah košíka alebo nebudete môcť zostať prihlásení.

Používanie alebo obmedzenie používania súborov cookie je možné nastaviť vo vašom internetovom prehliadači. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookies môžete nájsť na webových stránkach podpory vášho prehliadača.

Pri návšteve stránok nášho internetového obchodu uložíme do vášho zariadenia dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač podporuje a povoľuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú osobné údaje, z vášho zariadenia sú automaticky vymazané pri zatvorení prehliadača.

Ak si v systéme nášho internetového obchodu vytvoríte používateľský účet, vytvoríme niekoľko súborov cookies pre potreby uloženia vašich prihlasovacích údajov a nastavenia zobrazenia. Takéto prihlasovacie cookies sú platné dva dni a cookies s nastaveniami zobrazenia jeden rok. V prípade, že si pri návšteve nášho internetového obchodu a prihlásení sa do vášho používateľského účtu zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Chrome a mobilné zariadenia
Firefox
Internet Explorer a Edge
Safari